Καταστατικό

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ»

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1ης/2/2010

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία-Έδρα

1. Επωνυμία του ιδρυόμενου Σωματείου είναι:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ».
2. Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η προαγωγή της Ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα του τομέα της ιατρικής μυκητολογίας στην Ελλάδα.
β) Η ενθάρρυνση και ενίσχυση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών και γενικά των ερευνητικών προσπαθειών και μελετών στην Ελλάδα για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των μυκητιάσεων.
γ) Η προβολή της Ελληνικής Ιατρικής Μυκητολογίας και σε διεθνές επίπεδο στον παραπάνω τομέα με κάθε πρόσφορο μέσο.
δ) Η ανάπτυξη της συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την πρόοδο στον παραπάνω τομέα.
2. Ειδικότερες μορφές δραστηριότητας και μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι ιδίως:
α) H εκπόνηση, η δημοσίευση και η παρουσίαση μελετών που αφορούν θέματα πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των μυκητιάσεων.
β) H οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών και άλλων συναφών εκδηλώσεων.
γ) H οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων (τοπικών, πανελληνίων και διεθνών) με αντικείμενο σύμφωνο με τους επιμέρους σκοπούς της Εταιρείας.
δ) H δημοσίευση σε περιοδικές εκδόσεις των πρακτικών των συνεδριάσεων των συνεδρίων, συμποσίων κλπ. σε επίσημο όργανο της Εταιρείας ή άλλα επιστημονικά έντυπα.
ε) H παροχή οικονομικών ενισχύσεων για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων και επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε θέματα μυκητολογίας.
στ) H ενημέρωση και συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντίστοιχες δραστηριότητες, η ενεργός συνεργασία με αναγνωρισμένα Επιστημονικά Σωματεία ή Ενώσεις Επιστημονικών Σωματείων ή Οργανώσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, με τις οποίες μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αναπτύξει ειδικούς δεσμούς και η ενεργός συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια στην Ελλάδα ή διεθνώς στον παραπάνω τομέα.
η) Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως απαιτείται για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη της Εταιρείας

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα.
Τακτικά μέλη είναι όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές του Σωματείου, που υπογράφουν το παρόν (ιδρυτικά μέλη), που αποκτούν αυτοδικαίως με την υπογραφή τους την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Εταιρείας.
Τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν Έλληνες ιατροί καθώς και επιστήμονες άλλων βιοϊατρικών επιστημών, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, ενδιαφέρονται για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, αποδέχονται το Καταστατικό της, έχουν επιδείξει επιστημονική δραστηριότητα στον τομέα της ιατρικής Μυκητολογίας με τη δημοσίευση αξιόλογων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εργασιών στον τομέα αυτόν.
Για την εκλογή τακτικού μέλους της Εταιρείας απαιτείται:
α) Έγγραφη αίτηση υπογραφόμενη από τον ενδιαφερόμενο και από δύο προτείνοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό.
β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνεται κατά την ελεύθερη κρίση των μελών του Δ.Σ.
Ανεπιστέλλοντα μέλη γίνονται Έλληνες ή αλλοδαποί ιατροί, καθώς και επιστήμονες άλλων βιοϊατρικών επιστημών, που αποδεδειγμένως ασχολούνται με την ιατρική Μυκητολογία και οι οποίοι διαμένουν μονίμως εκτός και εντός Ελλάδας.
Το αντεπιστέλλων μέλος εκλέγεται είτε:
α) Με έγγραφη αίτηση του και πρόταση δύο τακτικών μελών, είτε:
β) Με πρόταση δύο τακτικών μελών και εφόσον ο εκλεγόμενος αποδεχθεί την εκλογή του. Για την εκλογή του αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση των μελών του.
Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επιστήμονες Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι διακρίθηκαν για τη σημαντική τους προσφορά στη Μυκητολογία. Για την ανακήρυξη του Επίτιμου μέλους απαιτείται έγγραφη πρόταση δύο τακτικών μελών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα Επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

ΑΡΘΡΟ 4
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις μελών – Απώλεια ιδιότητας μέλους

1. Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και στις εκδηλώσεις για τις οποίες καλούνται. Όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν την γνώμη τους και να ψηφίζουν με μία μόνο ψήφο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στις Γενικές Συνελεύσεις όπου θέμα είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα να παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.
2. Κάθε μέλος της Εταιρείας δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε, με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε μέλος υποχρεούται να μην ενεργεί αντίθετα με το Καταστατικό, να προωθεί τους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχει στις δραστηριότητες της, να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία που είναι: α) καταβολή εφάπαξ ποσού για δικαίωμα εγγραφής, β) καταβολή ετήσιας συνδρομής που καταβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου. Η ετήσια συνδρομή οφείλεται ολόκληρη και για το έτος μέσα στο οποίο το μέλος απόκτησε την ιδιότητα του. Τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά ετήσιων συνδρομών των μελών καθορίζονται και ανακαθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται: α) με τον θάνατο αυτού, β) με την αποχώρηση του που γίνεται με δήλωσή του σύμφωνα με τα παραπάνω -υπό παρ. δύο (2) του παρόντος άρθρου-, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 ΑΚ, και: γ) την αποβολή του, για την οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από πρόταση οποιουδήποτε τακτικού μέλους του σωματείου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την αποβολή, με απόλυτη πλειοψηφία.
5. Μέλη που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους γίνονται ανενεργά και τα εξ’ αυτών τακτικά στερούνται του δικαιώματος να εκλεγούν και να εκλέγονται. Τα μέλη αυτά μπορούν να καταστούν και πάλι ενεργά, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες υποχρεώσεις τους.
6. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πέρα των δύο (2) ετών διαγράφονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν όμως να επανεγγραφούν, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες μέχρι την επανεγγραφή τους υποχρεώσεις τους.

 

ΑΡΘΡΟ 5
Πόροι

Πόροι της Εταιρείας είναι:
Τακτικοί: α) οι εισφορές από την εγγραφή των Μελών, β) οι ετήσιες συνδρομές των Μελών, γ) τα καταβαλλόμενα δικαιώματα εγγραφής για την παρακολούθηση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων περιοδικών εκδηλώσεων της Εταιρείας.
Το ύψος των διαφόρων τακτικών πόρων (εσόδων) καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Έκτακτοι: κάθε εισφορά εκούσια πέρα από τη συνδρομή και γενικά τις υποχρεώσεις των μελών, κάθε προσφορά τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οποιοδήποτε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή δραστηριότητα της Εταιρείας σύμφωνα με τους σκοπούς της και το παρόν Καταστατικό.
Για δωρεές και άλλες παροχές προς την Εταιρεία απαιτείται για την αποδοχή τους, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία. Οι κληρονομιές γίνονται αποδεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 6
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο επτά μελών, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γραμματέα, έναν Ταμία και τρία (3) Μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών της Εταιρείας που είναι ταμειακώς εντάξει.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται όμως αυτοδικαίως και πέρα από τη λήξη της μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας με απλή πλειοψηφία και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.
Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για δύο συνεχείς θητείες. Δεν δύναται να εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. ο διατελέσας για έξη (6) συνεχή έτη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν παρέλθει τριετία. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (και ο διατελέσας επί έξι συνεχή έτη Πρόεδρος του Δ.Σ.) επανεκλέγονται ως μέλη Δ.Σ. χωρίς περιορισμό.
2. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χάνεται: α) με τον θάνατό του, β) με παραίτηση, γ) με την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου, δ) λόγω διαγραφής, που γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του μέλους σε τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη λήψη της σχετικής απόφασης για διαγραφή δεν μετέχει το μέλος που πρόκειται να διαγραφεί. Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για έναν από τους παραπάνω α-δ λόγους, ο υπολειπόμενος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται με εκλογή εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου άλλων τακτικών μελών, σε αντικατάσταση ισάριθμων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι λήξεως της θητείας του.
Η παραπάνω συμπλήρωση των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μόνο εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), διαφορετικά τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν υποχρεωτικά και μέσα σε δύο μήνες αφότου διαπιστωθεί η αδυναμία συμπλήρωσης των ελλειπόντων μελών του Δ.Σ., Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι σε θητεία. Η θητεία των νέων μελών λήγει με την θητεία του Δ.Σ. για τη συμπλήρωση του οποίου εκλέχθηκαν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις, την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανήκει το τεκμήριο αρμοδιότητας, σύμφωνα με το οποίο για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση ως προς τις αποφάσεις από το παρόν Καταστατικό, το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικώς με πλειοψηφία των μελών του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις μήνες (4) και εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως για συγκεκριμένο θέμα, τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, και αποφασίζει με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία έχει ταχθεί ο Πρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 7
Εκπροσώπηση Εταιρείας – Πρόεδρος Δ.Σ. – Γραμματέας – Ταμίας

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εξουσιοδότηση ή απόφαση. Η εκπροσώπηση λαμβάνεται και αναφέρεται κατά τον ευρύτερο τρόπο της έννοιας και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα κλπ.) ή τρίτο, στις Δικαστικές, Διοικητικές, Δημοτικές Αρχές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του.
β) Υπογράφει με τον Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο και πιστοποιητικό.
γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας και τον συντονισμό της δράσης της.
δ) Με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., προσλαμβάνει και απολύει το τυχόν αναγκαίο προσωπικό της Εταιρείας.
ε) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και γενικά κάθε εντολή ή έγγραφο που απαιτείται προκειμένου να γίνει κίνηση κεφαλαίων της Εταιρείας
στ ) Διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους και κάθε άλλο εντολοδόχο της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.:
α) Τηρεί το πρωτόκολλο, την σφραγίδα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. γ) Καταρτίζει το μητρώο των μελών.  δ) Έχει την ευθύνη της τήρησης του αρχείου και των βιβλίων της Εταιρείας εκτός από τα διαχειριστικά (Ταμείο κλπ.).
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ο Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.
Ο Ταμίας επιμελείται της διαχείρισης των πόρων της Εταιρείας, εισπράττει τις εισφορές και τις συνδρομές ή παροχές προς την Εταιρεία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης, καταθέτει τα χρήματα σε λογαριασμό σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα που ορίζεται από το Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ., ο Ταμίας μπορεί αυτοτελώς να προβαίνει και σε αναλήψεις χρηματικών ποσών και γενικά σε συναλλαγές με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Ο Ταμίας μπορεί να έχει στη διάθεση του χρηματικό ποσό σε μετρητά για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας φροντίζει για την κατάρτιση του Ισολογισμού, του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού και τηρεί τα διαχειριστικά στοιχεία και βιβλία της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με πράξη του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 8
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα δύο (2) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης, εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνει τον Απολογισμό (σε περίπτωση απόρριψης απαιτείται ειδική αιτιολογία), τον Ισολογισμό Εσόδων-Εξόδων και τον Προϋπολογισμό, αφού ακούσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη. Αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και για την διάλυση του Σωματείου και την τύχη της περιουσίας του σε ειδική απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ταμειακώς εντάξει μέλη) και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον είναι νόμιμες, δεσμεύουν όλα τα μέλη και τα όργανα της Εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε χρόνο κατά το μήνα Ιανουάριο και εκτάκτως ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., με προσκλήσεις που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γραμματέας και αποστέλλονται σε κάθε μέλος ταχυδρομικώς, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Τα μέλη οφείλουν να δηλώσουν εγκαίρως την ταχυδρομική τους διεύθυνσή στην Εταιρεία, ώστε αυτές να καταχωρηθούν στο μητρώο μελών της.  Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Κάθε τρία (3) χρόνια η Γενική Συνέλευση, αφού ακούσει τη λογοδοσία του απερχομένου Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως, όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή αν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της Εταιρείας για συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεται στην αίτηση προς το Δ.Σ.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση ματαιούται και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο μεγαλύτερος κατά την ηλικία των συμβούλων, κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στην συνέχεια εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας αυτής και εφόσον πρόκειται για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής και η Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει ειδοποίηση για κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ταχυδρομικά, προς όλα τα μέλη της Εταιρείας τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της -υπό την παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου- προβλεπόμενης εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Εκλόγιμα είναι όλα τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη, εφόσον υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητάς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία δύνανται να αποστέλλουν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Η αποστολή ή η κατάθεση υποψηφιοτήτων για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή λήγει δέκα (10) ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία διενέργειας της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, οπότε και γίνεται ανάρτηση των κατατεθειμένων υποψηφιοτήτων στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hsmm.gr
7. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις: α) εκλογής μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) προσωπικών θεμάτων, για τις οποίες ζητήθηκε εξαίρεση από τη φανερή ψηφοφορία εκ μέρους του Προέδρου, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική. Αν συζητείται θέμα που αφορά μέλος, το μέλος αυτό απέχει υποχρεωτικά από την ψηφοφορία.
8. Στις περιπτώσεις διενέργειας εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων (αρχαιρεσίες), τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη έχουν τη δυνατότητα ψηφοφορίας με συστημένη επιστολή. Η επιστολή θα πρέπει να αποστέλλεται στην Εταιρεία σε εύλογο χρονικό διάστημα και η ψήφος που εμπεριέχεται σ’ αυτήν δεν δύναται να ανακληθεί.
Οι συστημένες επιστολές προσμετρώνται στο σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και ανοίγονται, αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία των παρισταμένων μελών.
Συστημένες επιστολές που θα παραληφθούν από την Εταιρεία εντός των δύο (2) τελευταίων ημερών πριν την ημέρα διενέργειας της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και έπειτα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Εφορευτική Επιτροπή κατά την καταμέτρηση των ψήφων και δεν θα συνυπολογίζονται στον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.
Τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που ψήφισαν με συστημένη επιστολή έχουν δικαίωμα αυτοπρόσωπης παρουσίας στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, δεν δύνανται όμως να ξαναψηφίσουν για την εκλογή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία παραλάβει δύο ή περισσότερες συστημένες επιστολές από το ίδιο ταμιακώς τακτοποιημένο μέλος στις οποίες περιλαμβάνεται ψήφος προτίμησης στο ίδιο ή σε διαφορετικό πρόσωπο, τότε η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει όλες τις ψήφους που απεστάλησαν από το μέλος αυτό.
Στην περίπτωση κατά την οποία η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας και συνέλθει την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 8 παρ. 4 του Καταστατικού, οι ψήφοι που απεστάλησαν με συστημένες επιστολές λαμβάνονται υπόψη κατά την μετά από ματαίωση συνεδρίαση της  εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τον απολογισμό, την οικονομική διαχείριση και τη Διοίκηση της Εταιρείας και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον λήγει η θητεία τους. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 11 ειδική πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 9
Εξελεγκτική Επιτροπή – Άλλες Επιτροπές

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται ταυτοχρόνως με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και ακολουθούν τη θητεία του. Ο αρχαιότερος των τριών μελών προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά της Εταιρείας και υποβάλλει έκθεση για το σκοπό αυτό για να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί μέχρι δύο (2) άμισθες τριμελείς Επιτροπές από τα μέλη του, για να μελετήσουν θέματα που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρείας. Ειδικές επιτροπές από μέλη της Εταιρείας μπορεί να συγκροτούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 10
Σφραγίδα της Εταιρείας

Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή. Στο επάνω ημικύκλιο αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ”, ενώ στο κάτω ημικύκλιο η απόδοση της ως άνω επωνυμίας στην Αγγλική γλώσσα. Στο κέντρο φέρει τα αρχικά Ε.Ε.Ι.Μ. και το έτος ιδρύσεως της.

 

ΑΡΘΡΟ 11
Τροποποίηση Καταστατικού-Διάλυση της Εταιρείας

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και η διάλυση της Εταιρείας μπορούν να αποφασιστούν από την Γενική Συνέλευση σε ειδική απαρτία του ημίσεως (1/2) πλέον ενός των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, όπως ορίζεται και στην παρ. δύο (2) του άρθρου οκτώ (8) του παρόντος.
Η απόφαση για τη διάλυση της Εταιρείας, ορίζει και την τύχη της περιουσίας της, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη της, αλλά διατίθεται για παρεμφερή με το σκοπό της Εταιρείας και μόνο κοινωφελή.
Το παρόν καταστατικό μετά την τροποποίησή του αποτελείται από έντεκα (11) άρθρα, αναγνώστηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε ανεπιφύλακτα και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σαμώνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Πετρίκκος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αγγελική Μητρούσια-Ζιούβα
ΤΑΜΙΑΣ
Ελένη Παπαδογεωργάκη
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεωργία Βρυώνη
ΜΕΛΗ
Άννα Σκιαδά
Ευαγγελία Πλατσούκα

Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2012