Διοικητικό Συμβούλιο

Επίτιμος Πρόεδρος
Γ. Πετρίκκος

Πρόεδρος
Γ. Σαμώνης

Αντιπρόεδρος
Α. Σκιαδά

Γεν. Γραμματέας
Γ. Βρυώνη

Ειδ. Γραμματέας
Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου

Ταμίας
Β. Μάμαλη

Μέλη
Τ. Α. Βυζαντιάδης
Δ. Κοφτερίδης

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο ECMM
Ε. Ροηλίδης