Μελέτες

Ι. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπεύθυνη:      Μιράντα Δρογκάρη-Απειρανθίτου [email protected]

Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας, Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


1) Μουκορμύκωση (ζυγομύκωση)

Ο όρος «μουκορμύκωση» (ζυγομύκωση) αναφέρεται σε σπάνιες σοβαρές μυκητιάσεις οι οποίες τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αναδειχθεί ως παράγοντας  μεγάλης νοσηρότητας και υψηλής θνητότητας, κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Η προοπτική αυτή μελέτη ξεκίνησε το 2005 ως Ελληνική συμμετοχή αρχικά στην Ερωπαϊκή καταγραφή της ECMM, κατόπιν ECMM/ISHAM (βλ. σύνδεσμο www.zygomyco.net ) και έχει σκοπό την ανάλυση των περιπτώσεων μουκορμύκωσης αφενός για τον προσδιορισμό του μεγέθους του προβλήματος στην Ελλάδα, αφετέρου για την παρακολούθηση της επίπτωσης, της τοπικής επιδημιολογίας των μυκήτων που τις προκαλούν (μουκορμύκητες), της ευαισθησίας τους στα αντιμυκητικά και τη σχέση τους με τη θεραπεία και έκβαση.

Η μελέτη συνεχίζεται και κάθε περιστατικό και καλλιέργημα από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας είναι ευπρόσδεκτο. Για συμμετοχή στη μελέτη και αποστολή περιπτώσεων ασθενών παρακαλείστε να συμπληρώνετε το αντίστοιχο έντυπο.

 

2) Φουσαρίωση

Η διεισδυτική φουσαρίωση αποτελεί μια ανερχόμενη μυκητική λοίμωξη με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Προκαλείται από διάφορα είδη Fusarium, τα οποία είναι φυτοπαθογόνα, ευκαιριακά παθογόνα για τον άνθρωπο και με μεγάλη αντοχή στα αντιμυκητικά. Η αύξησή της οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ευπαθών ομάδων ασθενών όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι λόγω αιματολογικής κακοήθειας. Σε ανοσοεπαρκείς παρουσιάζεται κυρίως ως κερατίτιδα, ονυχομυκητίαση και εντοπισμένη δερματική λοίμωξη. Στη χώρα μας απαντάται επίσης όλο και συχνότερα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή.

Σκοπός της προοπτικής αυτής μελέτης είναι ο προσδιορισμός του μεγέθους του προβλήματος στην Ελλάδα, η παρακολούθηση της επίπτωσης, της τοπικής επιδημιολογίας με τη μοριακή διάγνωση σε επίπεδο είδους, της ευαισθησίας τους στα αντιμυκητικά και τη σχέση τους με τη θεραπεία και έκβαση.

Η μελέτη αυτή ξεκίνησε το 2006 ως Ελληνική συμμετοχή αρχικά στην Ερωπαϊκή μελέτη της ECMM, κατόπιν ECMM/ISHAM, και συνεχίζεται.

Κάθε περιστατικό και καλλιέργημα από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας είναι ευπρόσδεκτο. Για συμμετοχή στη μελέτη και αποστολή περιπτώσεων ασθενών παρακαλείστε να συμπληρώνετε το αντίστοιχο έντυπο.

 

3) Σπάνιες μυκητιάσεις

Αποτελούν λοιμώξεις με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Προκαλούνται από διάφορα είδη ζυμομυκήτων (πχ. Trichosporon asahii, Rhodotorula κ.λ.π.), υφομυκήτων όπως Scedosporium, Paecilomyces, Alternaria, Bipolaris κ.λ.π. καθώς και διμόρφων μυκήτων συνήθως εισαγόμενων στη χώρα μας (Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenkii, κ.λ.π.). Είναι ευκαιριακά παθογόνοι στον άνθρωπο και συνήθως με μεγάλη αντοχή στα αντιμυκητικά. Η αύξησή τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ευπαθών ομάδων ασθενών όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι λόγω αιματολογικής κακοήθειας. Το εύρος των κλινικών εκδηλώσεων, ειδικά όσον αφορά στους υφομύκητες είναι μεγάλο, από σοβαρές συστηματικές μυκητιάσεις στους ανοσοκατεσταλμένους, έως κερατίτιδα, ονυχομυκητίαση,  δερματικές και υποδόριες λοιμώξεις στούς ανοσοεπαρκείς.

Σκοπός τηςμελέτης είναι η συλλογή πληροφοριών για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

Για συμμετοχή στη μελέτη και αποστολή περιπτώσεων ασθενών παρακαλείστε να συμπληρώνετε το αντίστοιχο έντυπο.

 

4) Ασπεργίλλωση από σταλέχη Aspergillus terreus

Από τα είδη Ασπεργίλλου, ο A. terreus κατέχει ξεχωριστή θέση, καθώς τα περισσότερα στελέχη του είναι  in vitro και  in vivo ανθεκτικά στην Amphotericin B (AMB). Ο  A. terreus θεωρείται ενδογενώς ανθεκτικός στην AMB, αλλά υπάρχουν αναφορές και για ευαίσθητα στελέχη. Οι μηχανισμοί αντοχής του δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, ούτε όσον αφορά  στις  αζόλες, των οποίων οι MIC  παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ευαισθησίας των στελεχών A. terreus που απαντώνται στη χώρα μας.

Προοπτική μελέτη, συμμετοχή στη μελέτη TerrNet: A Global Aspergillus terreus Surveillance Study. An initiative of the ISHAM Aspergillus terreus working group and ECMM.

Για συμμετοχή στη μελέτη και αποστολή περιπτώσεων ασθενών παρακαλείστε να συμπληρώνετε το αντίστοιχο έντυπο.

 

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ

1) Registry of the ECMM/ISHAM Working Group on Zygomycosis

Convenor: George Petrikkos (Nicosia, Cyprus), National co-ordinator: Anna Skiada (Athens, Greece)

2) ECMM survey: Fusarium infections in Europe

Convenor: Anna-Maria Tortorano (Milan, Italy)

3) TerrNet: A Global Aspergillus terreus Surveillance Study. An initiative of the ISHAM Aspergillus terreus Working Group and ECMM

Convenor: Cornelia Lass-Flörl (Innsbruck, Austria)