Σωστή απάντηση

Β. Fusarium proliferatum

Κερατίτιδα από είδη Fusarium

Τα είδη Fusarium αποτελούν παγκοσμίως τον πιο συχνό αιτιολογικό παράγοντα κερατίτιδας (Szaliński et al., 2021). Είναι ευρέως διαδεδομένα στο έδαφος, υπέδαφος και τα φυτά, ενώ έχουν ανιχνευθεί επιπλέον στον αέρα και το υδάτινο περιβάλλον της θάλασσας (Sáenz et al., 2020).

Η κερατίτιδα από είδη Fusarium  θεωρείται επείγουσα κατάσταση. Χωρίς κατάλληλη αντιμετώπιση η φλεγμονή προχωράει αδυσώπητα σε διάτρηση, ενδοφθαλμίτιδα και τελικά απώλεια του οφθαλμού. Υπολογίζεται πως 42-52,5% όλων  των περιπτώσεων μυκητικής κερατίτιδας οφείλεται σε κάποιο είδος Fusarium, με τα περισσότερα να καταγράφονται σε τροπικές χώρες και να αφορούν νέους άνδρες, αγρότες, μετά από τραυματισμό (Hoffman et al., 2021b)(Manikandan et al., 2019). Στα εύκρατα κράτη οι περιπτώσεις κερατίτιδας από Fusarium αφορούν συχνότερα γυναίκες και σχετίζονται με τη χρήση φακών επαφής.

Στην Ελλάδα, τα είδη Fusarium ήταν οι συχνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες (61.8%) που απομονώθηκαν από περιπτώσεις κερατίτιδας από υφομύκητες. Το F. solani συσχετίστηκε κυρίως με τραύμα, ενώ τα  F. verticillioides και F. proliferatum με χρήση μαλακών φακών επαφής (Mbakosi et al., 2022).

(Κείμενο από τη διατριβή της Ιατρού-Βιοπαθολόγου Α. Μπάκωση, ΕΚΠΑ 2023)

Βιβλιογραφία

Hoffman, J. J., Burton, M. J., & Leck, A. (2021b). Mycotic Keratitis-A Global Threat from the Filamentous Fungi. Journal of Fungi (Basel, Switzerland), 7(4). https://doi.org/10.3390/JOF7040273.

Manikandan, P., et al. (2019). Fungal Keratitis: Epidemiology, Rapid Detection, and Antifungal Susceptibilities of Fusarium and Aspergillus Isolates from Corneal Scrapings. BioMed Research International, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/6395840.

Mpakosi A, et al. (2022). Filamentous Fungal Keratitis in Greece: A 16-Year Nationwide Multicenter Survey. Mycopathologia, 187(5-6):439-453. https://doi.org/10.1007/s11046-022-00666-1.  

Sáenz, V., Alvarez-Moreno, C., Pape, P. Le, Restrepo, S., Guarro, J., & Ramírez, A. M. C. (2020). A One Health Perspective to Recognize Fusarium as Important in Clinical Practice. Journal of Fungi (Basel, Switzerland), 6(4), 1–13. https://doi.org/10.3390/JOF6040235.

Szaliński, M., et al. (2021). Fusarium Keratitis-Review of Current Treatment Possibilities. Journal of Clinical Medicine, 10(23). https://doi.org/10.3390/JCM10235468.